ÚČASTNÍCI HRY


 • 301 Hráči
 • 302 Střídání hráčů
   Střídání hráčů se může provádět kdykoliv během utkání a bez omezení počtu střídání. Střídání musí být provedeno v prostoru pro střídání vlastního družstva. Hráč opouštějící hřiště musí překračovat mantinel, než může střídající vstoupit na hrací plochu. Zraněný hráč opouštějící hřiště v jiném místě než v prostoru pro střídání smí být nahrazen až po přerušení hry.
 • 303 Zvláštní pravidla pro brankáře
   Všichni brankáři musí být označeni v zápise o utkání. Brankáři jsou označeni v zápise písmenem "G". Hráč označený jako brankář se nesmí ve stejném zápasu účastnit hry jako hráč v poli s hokejkou. Jestliže z důvodu zranění nebo vyloučení musí být brankář nahrazen hráčem z pole, má družstvo maximálně 3 minuty na jeho výměnu a vybavení. Tyto 3 minuty nesmí být použity na rozcvičení. Nový brankář musí být uveden v zápise o utkání společně s časem výměny. Pokud brankář během hry opustí velké brankoviště, je považován za hráče v poli, zatím bez hokejky, dokud se nevrátí zpět. Toto pravidlo neplatí ve spojení s výhozem. Za opuštění velkého brankoviště se považuje situace, kdy se žádná část jeho těla nedotýká povrchu velkého brankoviště. Brankář ovšem smí ve vlastním velkém brankovišti vyskočit. Čáry se považují za součást velkého brankoviště.
 • 304 Zvláštní pravidla pro kapitány družstev
   Každé družstvo musí mít kapitána, který je označen v zápisu o utkání. Kapitán je v zápisu označen písmenem "C". Výměna kapitána družstva je povolena pouze v případě zranění, onemocnění nebo vyloučení do konce utkání a musí být zaznamenána spolu s časem změny v zápise o utkání. Nahrazený kapitán již nesmí ve stejném zápase zastávat tuto funkci. Jen kapitán družstva má právo mluvit s rozhodčími a zároveň má povinnost s nimi spolupracovat. Pokud kapitán hovoří s rozhodčími, musí se tak dít vhodným způsobem. Vyloučený kapitán ztrácí právo mluvit s rozhodčími pokud jimi není osloven, a jeho družstvo nemá během této doby žádnou jinou možnost komunikovat s rozhodčími, s výjimkou toho, kdy členové realizačního týmu požádají o time out.
 • 305 Realizační tým
   Každé družstvo smí do zápisu o utkání uvést maximálně 5 členů realizačního týmu. Žádné další osoby kromě uvedených v zápise o utkání nemají přístup do prostoru pro střídání. S výjimkou time-outu nikdo z realizačního týmu nesmí vstoupit na hrací plochu bez souhlasu rozhodčích. Veškeré pokyny jsou udíleny z vlastního prostoru pro střídání. Před utkáním člen realizačního týmu podepíše zápis o utkání a poté již nejsou možné žádné doplňky. Pokud je vedoucí týmu nahlášen zároveň jako hráč, je vždy v nejasných situacích v případě přestupků v prostoru pro střídání považován za hráče.
 • 306 Rozhodčí
   Zápas je kontrolován a řízen dvěma rozhodčími s rovnocennou autoritou. Rozhodčí mají právo ukončit utkání, pokud existuje zřejmé riziko, že utkání nemůže pokračovat podle pravidel.
 • 307 Zapisovatelský stolek
   Všichni zapisovatelé musí být na svých místech. Zapisovatelé musí být nestranní a zodpovědní za zápis o utkání, měření hracího času, měření trestů, ostatní časoměřičské úkony a případné hlasatelské úkony.