TRESTY


 • 601 Obecná pravidla pro tresty
 • 602 Vyloučení na trestnou lavici
   Tyto tresty postihují družstvo, a na základě toho vyloučený hráč nesmí být nahrazen na hrací ploše během trestu. Zároveň lze jednomu hráči měřit pouze jeden trest a družstvu tresty dva. Všechny tresty jsou měřeny v pořadí, v jakém byly uloženy. Hráč, jehož trest nemůže být měřen, musí být na trestné lavici od počátku uložení trestu. Je-li družstvu, které je již potrestáno vyloučením, uloženo více než jedno vyloučení současně, kapitán družstva rozhodne, které z nových vyloučení bude měřeno první. Kratší tresty mají být v tomto případě měřeny dříve než delší. Pokud je během odloženého vyloučení družstvo potrestáno dalším vyloučením, jako první bude měřen trest udělený za odložené vyloučení. Družstvo, které má více než 2 vyloučené hráče na trestné lavici, má právo stále hrát se čtyřmi hráči na hrací ploše. Družstvo musí hrát ve čtyřech hráčích do doby, než mu je měřen pouze jeden trest. Hráč, jehož trest uplyne, zůstává na trestné lavici až do následujícího přerušení nebo pokud nastane dříve situace, kdy pozdější tresty uplynou, takže jeho družstvu se měří už jen jeden trest. Všichni trestaní hráči opouštějí trestnou lavici v pořadí, jakém uplynou jejich tresty, stále se musí přihlížet k pravidlům upravujícím počet hráčů na hřišti. Rozhodčí společně se zapisovateli umožní hráči, jehož trest uplynul během hry, opustit trestnou lavici v následujícím přerušení. Dopustí-li se již vyloučený hráč dalšího přestupku vedoucího k vyloučení, všechny jeho tresty budou následovat po sobě. Nezáleží na tom, zda jeho první trest již začal nebo ne. Jestliže trest již začal a ten samý hráč je znovu potrestán, měření prvního trestu nebude ovlivněno, ale bude pokračovat. Následovat po sobě znamená, že jakmile uplyne nebo je zrušen první trest, začne se měřit druhý. Toto neplatí, pokud zbývají družstvu jiné tresty, které nejsou dosud měřeny a byly uloženy v době mezi dvěma tresty prvního hráče. Hráči může být uloženo neomezené množství trestů. Pokud je hráč potrestán osobním trestem, všechna jeho vyloučení musí nejprve uplynout či být zrušena, než se mu začne měřit osobní trest. Pokud je hráč, který odsluhuje osobní trest potrestán vyloučením, měření osobního trestu se odloží, dokud trest vyloučení neuplyne nebo není zrušen, a kapitán určí hráče z pole, který nebyl v tom okamžiku trestán, aby byl přítomen na trestné lavici s prvním hráčem a po uplynutí trestu vyloučení vstoupil na hřiště. Pokud se dopustí potrestaný hráč přestupku trestaného vyloučením do konce utkání, použijí se též pravidla pro vyloučení do konce utkání.
 • 603 Trest vyloučení na 2 minuty
   Skóruje-li soupeř během dvouminutového trestu, který je právě měřen, trest se ruší, pokud ovšem nehrál soupeř v oslabení nebo nebyla-li obě družstva zastoupena na hřišti stejným počtem hráčů. Trest se neruší ani v případě, že byl gól vstřelen během odloženého vyloučení nebo z trestného střílení způsobeného přestupkem vedoucím k trestnému střílení. Je-li dvouminutové vyloučení uloženo v souvislosti s trestným střílením nebo odloženým trestným střílením, používají se také pravidla o vyloučeních v souvislosti s trestným střílením. Má-li družstvo více než jedno dvouminutové vyloučení, ruší se tyto, s výjimkou dvojitých vyloučení, ve stejném pořadí, v jakém byly započaty. Dvojitá vyloučení se nikdy neruší. Za dvojité vyloučení se považuje, jsou-li dva 2 minutové tresty, uložené jednomu hráči z každého družstva vykonány současně, a měření obou trestů také začne současně. Dvojité vyloučení nemůže nastat, pokud je jednomu družstvu již měřen více než jeden trest vyloučení. Je-li brankář potrestán jedním či více 2 minutovým vyloučením, kapitán družstva určí hráče v poli, který není v tomto okamžiku trestán, aby odsloužil tresty.
 • 604 Odložené vyloučení
   Všechny druhy vyloučení včetně vyloučení do konce utkání mohou být odloženy.Odložené vyloučení se používá, pokud družstvo, které se neprovinilo, po přestupku vedoucím k vyloučení stále ovládá míč. Odloženo může být pouze jedno vyloučení, s výjimkou probíhající gólové situace, kdy může být odloženo i druhé vyloučení. Je-li jedno nebo více odložených vyloučení uloženo v souvislosti s trestným střílením nebo odloženým trestným střílením, používají se také pravidla o vyloučení v souvislosti s trestným střílením. Odložené vyloučení znamená, že družstvo, které se neprovinilo, získá možnost pokračovat v útoku do doby, než proviněné družstvo získá a má míč pod kontrolou nebo do přerušení hry. Během odloženého vyloučení má neproviněné družstvo příležitost nahradit brankáře hráčem v poli a pokračovat v útoku. Odložený trest musí být vykonán v závěru třetiny nebo zápasu. Je-li odložené vyloučení vykonáno, protože proviněné družstvo získalo a ovládá míč, hra bude obnovena vhazováním. Neproviněné družstvo musí využít dobu odloženého vyloučení pro konstruktivní útok. Snaží-li se družstvo podle názoru rozhodčích pouze získat čas, hráči musí být upozorněni. Pokud se ani potom družstvo nesnaží útočit, hra bude přerušena, odložené vyloučení vykonáno a hra bude pokračovat vhazováním. Je-li odložené vyloučení vykonáno z důvodu jiného přerušení, hra bude obnovena podle důvodu přerušení. Pokud neproviněné družstvo během odloženého vyloučení vstřelí správně branku, gól bude uznán a poslední odložené 2 minutové vyloučení nebude uloženo. Žádné další tresty nejsou tímto ovlivněny. Vstřelí-li proviněné družstvo branku během odloženého vyloučení, gól nebude uznán a hra bude obnovena vhazováním, vstřelí-li však neproviněné družstvo vlastní branku, gól bude uznán.
 • 605 Přestupky trestané 2 minutovým vyloučením
   Pokud hráč, ve snaze získat takto značnou výhodu nebo bez možnosti dosáhnout míče, zasáhne, blokuje, zvedne nebo kopne soupeřovu hokejku. (901,902,903,912) Pokud hráč v poli hraje míč nad úrovní pasu jakoukoliv částí hokejky nebo nohy. (904, 913) Za úroveň pasu se pokládá úroveň hráčova pasu při vzpřímeném postoji. Proviní-li se hráč nebezpečnou hrou hokejkou. (904) To platí i pro nekontrolovaný nápřah, došvih nebo zvedání hokejky přes soupeřovu hlavu, pokud je toto považováno za nebezpečné či rušivé pro soupeře. Pokud hráč tlačí soupeře na mantinel nebo branku. (907) Pokud hráč ve snaze získat míč, přidrží nebo podrazí protihráče. (909) Drží-li hráč soupeře nebo soupeřovu výstroj. (910) Brání-li hráč ve hře soupeři, který neovládá míč. (911) Pokud hráč snažící se získat lepší pozici, vběhne nebo narazí zády do soupeře, bude pouze udělen volný úder, rozhodčí použije signál 908. Brání-li aktivně protihráč brankáři při výhozu. (915) Toto je považováno za přestupek pouze je-li protihráč od brankáře blíže než 3 m, měřeno od místa kde brankář získá kontrolu nad míčem. Aktivně znamená následovat brankáře po boku nebo snahu získat míč hokejkou. Poruší-li hráč pravidlo 3 m během provádění rozehrání nebo volného úderu. (915) Toto neplatí pro situaci, kdy se během provádění rozehrání nebo volného úderu hráč snaží dostat do správné pozice. Zformuje-li družstvo obrannou zeď v nedovolené vzdálenosti, bude potrestán pouze jeden hráč. Hraje-li nebo zastavuje-li hráč v poli míč v leže nebo v sedě. (919) Toto zahrnuje i zastavování či hraní míče s oběma koleny nebo jednou rukou na podlaze, kromě ruky držící hokejku. Pokud hráč v poli zastaví nebo hraje míč rukou, paží nebo hlavou. (920,921) Dojde-li k špatnému střídání. (922) Hráč opouštějící hřiště musí překračovat mantinel, než smí na hřiště vstoupit střídající hráč. Jestliže není toto dodrženo, trest je udělen pouze pokud to ovlivnilo hru. Za špatné střídání se též považuje, vystřídá-li hráč v jiném místě než ve vlastním prostoru pro střídání. Potrestán bude hráč vstupující na hřiště. Hraje-li družstvo s příliš mnoha hráči v poli. (922) Potrestán bude pouze jeden hráč. Provádí-li hráč opakované přestupky trestané volným úderem. (923) Toto zahrnuje kratší i delší časové období. Pokud družstvo systematicky přerušuje hru menšími přestupky, vedoucími k volným úderům. (923) Toto platí také když družstvo během krátké doby spáchá několik menších přestupku. Hráč, který se provinil jako poslední, odslouží trest. Zdržuje-li hráč hru. (924) To platí i pro zahození míče během přerušení, úmyslné blokování míče proti mantinelu nebo brance, úmyslné hraní míče za mantinel nebo úmyslné ničení míče. Pouze hráč ovládající míč je schopen hrát jej za mantinel. V případě zranění hráče, je hraní míče přes mantinel dovoleno. Zdržuje-li družstvo soustavně hru. (924) Pokud se podle názoru rozhodčích družstvo chová tak, že by ho bylo možno potrestat, musí být pokud možno nejprve upozorněn kapitán, než uložen trest. Je-li uložen trest, kapitán družstva určí hráče, který není v tom okamžiku trestán, aby odsloužil trest. Protestuje-li hráč nebo člen realizačního týmu proti rozhodnutí rozhodčích, nebo jsou-li instrukce hráčům dávány rušivým nebo jinak nevhodným způsobem. (925) To platí i v situaci zpochybňuje-li kapitán neustále a bezdůvodně rozhodnutí rozhodčích. Protestování proti rozhodnutím rozhodčích a nevhodný způsob dávání pokynů hráčům jsou považovány za samovolné a malé přestupky ve srovnání s nesportovním chováním. To zahrnuje i případ, pokud člen realizačního týmu vstoupí na hřiště bez povolení rozhodčích. Rozhodčí pokud je to možné realizační tým před opatřením nejprve upozorní. Opomene-li brankář, navzdory výzvě rozhodčích, vrátit branku do správné pozice. (925) Je povinností brankáře vrátit branku do správné pozice, jakmile je to pokládáno za možné. Pokud vyloučený hráč: Aniž by vstoupil na hrací plochu, opustí trestnou lavici před tím, než jeho trest vyprší nebo je zrušen. Odmítá opustit trestnou lavici po uplynutí trestu. Vstoupí na hřiště během přerušení hry před tím, než jeho trest vyprší nebo je zrušen. (925) Zapisovatelé o tom musí co nejdříve informovat rozhodčí. Hráč, jemuž uplynul trest, nesmí opustit trestnou lavici v případě, že to počet vyloučených jeho družstva neumožňuje, nebo trest, který uplynul byl osobní trest. Brankář jehož trest uplyne smí opustit trestnou lavici až v následujícím přerušení. Vstoupí-li vyloučený hráč na hrací plochu během hry, je to považováno za sabotáž hry. Opomene-li hráč navzdory upozornění rozhodčích opravit svou osobní výstroj. (bez signálu) Používá-li hráč nesprávný dres.(bez signálu) To zahrnuje i chybějící části dresu a přestupky týkající se kapitánské pásky. Přestupky týkající se dresu vedou pouze k jednomu vyloučení pro družstvo za zápas. Vše nesprávné vybavení musí být nahlášeno. Požádá-li kapitán o přeměření hole nebo čepele hokejky a výsledek měření je v souladu s pravidly. Trest odslouží kapitán družstva. (bez signálu) Účastní-li se zápasu nesprávně očíslovaný hráč. (bez signálu) Kapitán vybere hráče, který v té chvíli není trestán, aby odsloužil trest. Jakmile se opraví zápis o utkání, může nesprávně očíslovaný hráč pokračovat v zápase. Přestupky týkající se špatného číslování mohou vést pouze k jednomu vyloučení pro družstvo za zápas. Další případy tohoto přestupky budou nahlášeny řídícímu orgánu. Účastní -li se hry hráč v poli bez hokejky. (bez signálu) To se netýká brankáře, dočasně pokládaného za hráče v poli. Vyzvedne-li si hráč hokejku z jiného místa než z prostoru pro střídání. (bez signálu) Účastní-li se hry špatně vybavený brankář. (bez signálu) Ztratí-li brankář neúmyslně obličejovou masku, hra musí být přerušena a bude pokračovat vhazováním. Opomine-li hráč v poli sebrat svoji zlomenou nebo spadlou hokejku ze hřiště a odnést ji do vlastního prostoru pro střídání. (bez signálu) Hráč musí odklidit pouze jasně viditelné části.
 • 606 Trest vyloučení na 5 minut.
   Vstřelí-li soupeř branku během 5 minutového vyloučení, trest není zrušen. Brankář potrestaný 5 minutovým vyloučením odslouží trest sám. Chybí-li náhradní brankář, má družstvo maximálně 3 minuty na vybavení hráče v poli na post brankáře. Tyto 3 minuty nesmí být použity na rozcvičení. Nový brankář musí být uveden v zápise o utkání společně s časem výměny. Po skončení trestu smí brankář opustit trestnou lavici až v následujícím přerušení. Proto může kapitán vybrat hráče z pole, který není v té chvíli trestán, aby usedl spolu s brankářem na trestnou lavici a vstoupil na hřiště po uplynutí trestu. Rozhodčí společně se zapisovateli umožní brankáři, jehož trest uplynul během hry, opustit trestnou lavici jakmile je hra přerušena. Je-li pětiminutové vyloučení uloženo v souvislosti s trestným střílením nebo odloženým trestným střílením, užívají se též pravidla o vyloučení ve spojení s trestným střílením.
 • 607 Přestupky trestané 5 minutovým vyloučením
   Provádí-li hráč v poli násilné nebo nebezpečné údery hokejkou. (901) To platí i v situaci, kdy hráč při přehození své hokejky přes soupeřovu hlavu zasáhne protihráče. Hákuje-li hráč hokejkou soupeřovo tělo. (906) Hodí-li hráč hokejku nebo jakoukoliv část své výstroje na hřiště ve snaze zasáhnout míč. (909) Vrhne-li se hráč na soupeře nebo ho jinak násilně napadne. (909) Pokud hráč narazí nebo podrazí soupeře na mantinel či branku. (909) Provádí-li hráč opakovaně přestupky vedoucí k 2 min. trestu. (923) 5 minutový trest nahrazuje poslední 2 minutový trest. Přestupky musí být podobné.
 • 608 Osobní trest
   Osobní trest lze udělit pouze ve spojení s trestem vyloučení na trestnou lavici a měří se až po uplynutí nebo zrušení tohoto trestu. Současně lze měřit neomezený počet osobních trestů. Dopustí-li se hráč, který je již trestán osobním trestem, přestupku vedoucího k vyloučení, bude zbytek osobního trestu odložen, dokud neuplyne trest vyloučení a kapitán družstva určí nového hráče v poli, který není v té chvíli trestán, aby usedl spolu s prvním hráčem na trestnou lavici a po uplynutí trestu vstoupil na hřiště. Osobní trest postihuje pouze hráče a proto smí být v průběhu vyloučení na hřišti nahrazen. Kapitán družstva určí hráče, který není v té chvíli trestán, aby usedl na trestnou lavici s potrestaným hráčem a vstoupil do hry jakmile skončí trest vyloučení. Po vypršení osobního trestu smí hráč opustit trestnou lavici až v následujícím přerušení. Brankář potrestaný osobním trestem odslouží tento trest i trest vyloučení sám. Chybí-li náhradní brankář, má družstvo maximálně 3 minuty na vybavení hráče v poli na post brankáře. Tyto 3 minuty nesmí být použity na rozcvičení. Nový brankář musí být uveden v zápise o utkání společně s časem výměny. Rozhodčí spolu se zapisovateli, umožní hráči, jehož trest uplynul během hry, opustit trestnou lavici, jakmile je hra přerušena. Člen realizačního týmu potrestaný osobním trestem musí být pro zbytek utkání poslán do prostoru pro diváky a kapitán družstva určí hráče z pole, který nebyl v té chvíli trestán, aby odsloužil trest vyloučení.
 • 609 10 minutový osobní trest
   Vstřelí-li soupeř branku během 10 minutového osobního vyloučení, trest není zrušen.
 • 610 Přestupky trestané 2 minutovým vyloučením + 10 minutovým osobním trestem
   Proviní-li se hráč nebo člen realizačního týmu nesportovním chováním. (925) Nesportovní chování znamená urážející či nepřiměřené chování vůči rozhodčím, hráčům, členům družstva, funkcionářům nebo divákům, udeření hokejkou či kopnutí do mantinelu nebo branky, případně házení hokejky či jiného vybavení během přerušení nebo v prostoru pro střídání.
 • 611 Vyloučení do konce utkání
   Hráč nebo člen realizačního týmu vyloučený do konce utkání musí okamžitě odejít do šaten a nesmí se dále žádným způsobem podílet na zápase. Pořadatel je odpovědný za zabránění vstupu vyloučeného hráče zpět na hřiště nebo do hlediště během zbývajícího času zápasu, včetně prodloužení nebo trestných střílení. Všechna vyloučení do konce utkání musí být uvedena do zápisu o utkání. Přestupky vedoucí běžně k vyloučení do konce utkání spáchané před nebo po utkání musí být nahlášeny řídícímu orgánu, nevedou však k vyloučení na trestnou lavici. S výjimkou nesprávného vybavení, které opraví sám hráč, přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání spáchané před zápasem mají za následek také to, že se viník nesmí účastnit zápasu ani být během zápasu v hledišti. Po vyloučení do konce utkání následuje vždy 5 minutové vyloučení. Kapitán určí hráče v poli, který není v té chvíli trestán, aby odsloužil trest vyloučení a případné tresty vyloučení, které byly dříve uloženy hráči vyloučenému do konce utkání a ještě neuplynuly. Případné osobní tresty týkající se hráče vyloučeného do konce utkání se ruší.
 • 612 Vyloučení do konce utkání 1
   Vyloučení do konce utkání 1 postihuje hráče pro zbytek utkání a nemá pro něj žádné další následky.
 • 613 Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 1
   Užívá-li hráč neschválenou hokejku nebo hokejku s příliš zahnutou čepelí nebo příliš dlouhou holí. Užívá-li brankář neschválenou masku. (bez signálu) Účastní-li se zápasu hráč neuvedený v zápise o utkání. (bez signálu) Případné zbývající tresty hráče neuvedeného v zápise o utkání budou odslouženy jiným hráčem v poli, který není v danou chvíli trestán. Hráče vybere kapitán spolu s hráčem který odslouží 5 minutový trest, který následuje vyloučení do konce utkání. Pokud se zraněný hráč, který byl nahrazen na trestné lavici účastní hry před vypršením svého trestu.(bez signálu)
 • 614 Vyloučení do konce utkání 2
   Vyloučení do konce utkání 2 pozastavuje hráče i v následujícím utkání stejné soutěže.
 • 615 Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 2
   Účastní-li se hráč šarvátky. (909) Šarvátka znamená mírnější formu rvačky bez úderů rukou nebo nohou, při níž zúčastnění hráči respektovali snahu je od sebe oddělit. Dopustí-li se hráč v utkání podruhé přestupku trestaného pětiminutovým vyloučením. (923) Vyloučení do konce utkání nahrazuje druhý 5 minutový trest, ale stejně musí následovat pětiminutové vyloučení. Pokud se hráč nebo člen realizačního týmu proviní pokračujícím nebo opakovaným nesportovním chováním. (925) Vyloučení do konce utkání nahrazuje druhý 2minutový trest +10 minutový osobní trest, ale musí po něm následovat 5 minutový trest. Pokračující znamená ve stejném okamžiku a opakované znamená ve stejném zápase. Pokud hráč ve vzteku udeří hokejkou. (925) Pokud se hráč, jehož vybavení bude přeměřeno, snaží opravit výstroj před měřením. (925) Dopustí-li se hráč nebo člen realizačního týmu přestupku ve zřejmé snaze sabotovat hru. (925) To platí i pro situaci, kdy vyloučený hráč během hry záměrně vstoupí na hrací plochu, před tím než jeho trest uplyne nebo je zrušen. Pokud vstoupí na hřiště v době přerušení, bude hráči uložen 2 minutový trest. Pokud je za příliš brzké vpuštění hráče na hřiště zodpovědný stolek časoměřičů a omyl je zjištěn během doby vyloučení, hráč se vrátí na trestnou lavici. Žádné další tresty nebudou uděleny a hráč se vrátí do hry když skončí doba jeho vyloučení. Pokud je omyl zjištěn po vypršení doby vyloučení, nebudou učiněna žádná opatření. Pokud hráč, jehož osobní trest vypršel, vstoupí do hry před nejbližším přerušení, může to být v závislosti na situaci považováno za hru s příliš mnoha hráči v poli. (pravidlo 605.13) Za sabotáž hry jsou též považovány: přestupky spáchané družstvem z prostoru pro střídání během trestných střílení, kdy je z hráčských lavic házena výstroj během hry a pokud se hráč, aniž by střídal snaží hrát nebo hraje z prostoru pro střídání. Dále situace, kdy se hry účastní hráč, který se stejného utkání účastnil jako brankář a situace, kdy družstvo hraje úmyslně s příliš mnoha hráči v poli. Užívá-li hráč v poli vadnou hokejku, nebo hokejku která může způsobit zranění. (bez signálu) Rozhodčí posoudí, je-li hokejka nebezpečná, nebo zda má hráč opravit vadu a pokračovat v zápase. Za opravitelné vady se považuje například nabarvení hokejky nebo čepel s drobnou vadou.
 • 616 Vyloučení do konce utkání 3
   Vyloučení do konce utkání 3 pozastavuje hráči činnost i v následujícím utkání a vede k dalšímu potrestání, které určí disciplinární orgán.
 • 617 Přestupky trestané vyloučením do konce utkání 3
   Účastní-li se hráč rvačky. (909) Za účastníka rvačky se hráč považuje pokud užil úderů rukou či nohou. Proviní-li se hráč brutálním přestupkem. (909) To platí i pro situaci, kdy hráč hodí svou hokejku nebo jiné vybavení na soupeře. Proviní-li se hráč nebo člen realizačního týmu užitím hrubého jazyka.(925) Užitím hrubého jazyka se rozumí sprosté urážení rozhodčích, hráčů, členů družstev, funkcionářů nebo diváků. Užívá-li hráč v poli zpevněnou či prodlouženou hokejku.(bez signálu)
 • 618 Vyloučení ve spojení s trestným střílením
   Je-li proměněno trestné střílení, uložené za přestupek vedoucí k vyloučení, může tím být ovlivněno pouze vyloučení které bylo příčinou trestného střílení. To platí i pro odložené trestné střílení. Je-li trestné střílení způsobeno přestupkem trestaným 2 minutovým vyloučením, vyloučení bude zrušeno, pokud bylo trestné střílení proměněno, ale všechny ostatní druhy vyloučení musí být vykonány. Je-li odložené trestné střílení způsobené přestupkem, který nevede k vyloučení, vykonáno, protože se proviněné družstvo dopustilo přestupku trestaného vyloučením, za příčinu trestného střílení se považuje poslední přestupek. Je-li proměněno trestné střílení, způsobené přestupkem vedoucím k vyloučení a uložené během odloženého vyloučení, může být ovlivněno pouze vyloučení, které bylo příčinou trestného střílení. Pokud odložené trestné střílení a jedno nebo dvě odložené vyloučení probíhají současně a jsou vykonány proviněným družstvem, které spáchá další přestupek vedoucí k vyloučení, za příčinu trestného střílení bude považován poslední přestupek. V případě, že je trestné střílení s uloženým vyloučením přerušeno pro přestupek brankáře, který vede k 2 minutovému vyloučení, bude toto vyloučení brankáře nově považováno za příčinu trestného střílení. Je-li proměněno trestné střílení, způsobené přestupkem, který není trestán vyloučením a udělené během odloženého 2 minutového vyloučení, bude odložené vyloučení zrušeno. To platí i pro odložené trestné střílení.