STANDARTNÍ SITUACE


 • 501 Obecná pravidla pro standardní situace
 • 502 Vhazování
   Na začátku každé třetiny nebo pro potvrzení regulérně vstřelené branky se vhazování provádí na středovém bodě. Branka vstřelená během prodloužení nebo z trestného střílení po skončení třetiny nebo zápasu se nepotvrzuje vhazováním. Vhazuje-li se na středovém bodě, obě družstva jsou na vlastních polovinách hřiště. Pokud je hra přerušena a žádnému z družstev nelze udělit rozehrání, volný úder nebo trestné střílení, hra pokračuje vhazováním. Vhazování se provádí na nejbližším bodě pro vhazování podle pozice míče při přerušení. Všichni hráči, mimo těch, kteří provádějí vhazování, musí okamžitě bez výzvy rozhodčích zaujmout postavení alespoň 3 m od míče včetně hokejky. Před vhazováním je povinnost rozhodčího zkontrolovat, jsou-li obě družstva připravena a všichni hráči zaujali správná místa. Vhazování se účastní 1 hráč každého družstva. Hráči jsou čelem ke krátké straně soupeřovy poloviny hřiště a nesmí mít před vhazováním žádný fyzický kontakt. Chodidla musí být kolmo na středovou čáru. Každý hráč musí mít obě nohy ve stejné vzdálenosti od středové čáry. Hokejky jsou drženy běžným způsobem držení a oběma rukama hráče nad značkou držení. Čepele hokejek jsou kolmo ke středové čáře po obou stranách míče, aniž by se ho dotýkaly. Běžné držení znamená způsob jakým hráč drží hokejku během hry.První pokládá hokejku hráč bránícího družstva. Vhazuje-li se na středovém bodě, hráč hostujícího družstva pokládá hokejku první. Míč musí být uprostřed čepelí. Pokud hráč provádějící vhazování neuposlechne instrukcí rozhodčích, nahradí ho při vhazování jiný hráč na hřišti. Lze skórovat přímo z vhazování.
 • 503 Situace vedoucí k vhazování
   Je-li míč neúmyslně zničen. Je-li míč poškozen. Rozhodčí musí dát hráčům přiměřenou možnost hrát i s tímto míčem, než hru přeruší. Pokud se mantinel v kterémkoliv místě rozdělí a míč se dostane do blízkosti tohoto místa. Pokud je branka neúmyslně pohnuta z místa a nemůže být upravena zpět v přiměřeném čase. Brankář je zodpovědný za vrácení posunuté branky na původní místo jakmile je to pokládáno za možné. Pokud dojde k vážnému zranění nebo zraněný hráč přímo ovlivňuje hru. Rozhodčí posuzuje, co lze považovat za vážné zranění, ale je-li na ně podezření, hra musí být okamžitě přerušena. Stane-li se během hry neobvyklá situace. Rozhodčí rozhodují, co lze považovat za neobvyklé přerušení. Neobvyklé přerušení je vždy: přítomnost neoprávněné osoby nebo předmětu na hrací ploše, úplný nebo částečný výpadek elektrické energie nebo zazní-li omylem siréna. Není-li gól uznán ačkoliv nebyl spáchán přestupek vedoucí k volnému úderu. To platí i v situaci dostane-li se míč do branky, bez toho, aby přešel zepředu brankovou čáru. Není-li proměněno trestné střílení. Toto platí i pro nesprávně provedené trestné střílení. Je-li vykonáno odložené vyloučení, protože proviněné družstvo získalo a má míč pod kontrolou. To platí i pro situaci, kdy neproviněné družstvo podle názoru rozhodčích zdržuje hru. Je-li uložen trest za přestupek, který byl spáchán nebo objeven během hry, ale ne v souvislosti s hrou. Toto také zahrnuje situaci, kdy vyloučený hráč vstoupí na hřiště před uplynutím nebo zrušením trestu. Pojem "v souvislosti s hrou" znamená ovládání míče nebo snahu získat míč. Pokud rozhodčí nemohou rozhodnout, které družstvo bude provádět rozehrání nebo volný úder. To platí i v situaci, kdy se hráči obou družstev současně proviní proti pravidlům. Pokud se rozhodčí neshodnou.
 • 504 Rozehrání
   Opustí-li míč hřiště, rozehrání provede družstvo, které se neprovinilo. Za proviněné se považuje družstvo, jehož hráč nebo vybavení naposledy tečovalo míč před jeho opuštěním hřiště. Rozehrání se provádí v místě, kde míč opustil hrací plochu, 1,5 metru od mantinelu, avšak nikdy za pomyslnou prodlouženou brankovou čarou. Pokud podle názoru rozhodčích nebude hra ovlivněna, nemusí být míč přímo v klidu a na přesném místě. Je povoleno rozehrát blíže než 1,5 m od mantinelu, pokud je to pro rozehrávající družstvo výhodné. Opustí-li míč hřiště za brankovou čarou, rozehrává se z nejbližšího bodu pro vhazování. Dotkne-li se míč stropu, případně předmětu nad hrací plochou, provádí se rozehrání 1,5 m od mantinelu ve stejné vzdálenosti od středové čáry. Hráči bránícího družstva okamžitě a bez výzvy rozhodčích zaujmou postavení alespoň 3 m od míče, včetně hokejky. Rozehrávající nemusí čekat až soupeři zaujmou svá postavení, ale je-li míč ve hře, zatímco se soupeři snaží zaujmout své pozice, nejsou učiněna žádná opatření. Míč musí být rozehrán hokejkou a musí být zasažen, ne tahaný nebo zvedaný. Hráč provádějící rozehrání se míče nesmí dotknout podruhé, dokud se míče nedotkne jiný hráč nebo výstroj jiného hráče. Z rozehrání je možno přímo vstřelit branku. To platí i v případě vlastního gólu.
 • 505 Situace vedoucí k rozehrání
   Opustí-li míč hříště nebo dotkne-li se stropu či jiného předmětu nad hřištěm.
 • 506 Volný úder
   Pokud dojde k přestupku vedoucímu k volnému úderu, bude družstvo, které se neprovinilo, provádět volný úder. U přestupků vedoucích k volnému úderu se pokud možno využívá pravidla výhody, tzn., má-li družstvo, které se neprovinilo přestupkem, stále míč pod kontrolou, musí mít možnost pokračovat ve hře, pokud je to pro toto družstvo výhodnější než volný úder. Pokud je ponechána výhoda a hra je následně přerušena, protože družstvo, které se neprovinilo, přestane ovládat míč, je výsledný volný úder proveden na místě původního provinění. Volný úder se provádí v místě přestupku, ale nikdy za pomyslnou prodlouženou brankovou čarou nebo ve vzdálenosti menší než 3,5 m od malého brankoviště. Pokud podle názoru rozhodčích není hra ovlivněna, nemusí být míč přímo v klidu a na přesném místě. Volný úder, který by byl blíže k mantinelu než 1,5 m se smí přemístit do této vzdálenosti. Volný úder za pomyslnou prodlouženou brankovou čarou se provádí na nejbližším místě pro vhazování. Volný úder bližší než 3,5 m k malému brankovišti musí být posunut do této vzdálenosti podél pomyslné čáry vedené od středu brankové čáry přes místo přestupku. Jestliže je volný úder posunut do vzdálenosti 3,5 m od malého brankoviště, bránící se družstvo musí mít vždy právo okamžitě postavit zeď mimo malé brankoviště. Znemožňuje či zabraňuje-li tomu útočící družstvo, bude udělen volný úder za bránění ve hře pro bránící se družstvo. Útočící družstvo nemusí čekat na zformování obranné zdi. Útočící družstvo má také právo umístit své hráče před obrannou zeď. Hráči bránícího družstva okamžitě a bez výzvy rozhodčího zaujmou postavení alespoň 3 m od míče, včetně hokejky. Rozehrávající nemusí čekat, až soupeři zaujmou svá postavení, ale je-li míč ve hře, zatímco se soupeři snaží zaujmout své pozice, nejsou učiněna žádná opatření. Míč musí být rozehrán hokejkou a musí být zasažen, ne tahaný či zvedaný. Hráč provádějící volný úder se nesmí dotknout míče podruhé, dokud se míče nedotkne jiný hráč nebo výstroj jiného hráče. Z volného úderu lze přímo vstřelit branku.
 • 507 Přestupky trestané volným úderem
   Pokud hráč zasáhne, blokuje, zvedne nebo kopne do soupeřovy hokejky. (901,902,903, 912) Pokud podle názoru rozhodčích hráč zasáhl míč dříve než soupeřovu hokejku, nejsou učiněna žádná opatření. Zasáhne-li hráč ovládající míč nebo ve snaze získat míč, hokejkou soupeřovu nohu nebo chodidlo. (901) Zvedne-li hráč v poli čepel hokejky nad úroveň pasu v nápřahu vzad před zasažením míče, nebo při došvihu po úderu míče. (904) To také platí i pro falešné údery, (kdy hráč bez míče pouze naznačí střelu). Vysoký došvih je dovolen, není-li jiný hráč v těsné blízkosti a nehrozí-li nebezpečí zranění. Úrovní pasu se myslí úroveň pasu při vzpřímeném postoji. Hraje-li hráč, nebo snaží-li se hrát jakoukoliv částí hokejky nebo nohou nad úrovní kolen. (904, 913) Zastavení míče stehnem je považováno za hru nad úrovní kolen, pokud hráč nemá obě nohy na zemi či neutíká běžným způsobem. Vloží-li hráč svou hokejku, chodidlo či nohu mezi soupeřovy nohy či chodidla. (905) Pokud hráč v poli ovládající míč nebo ve snaze ho získat strká nebo tlačí soupeře jinak než ramenem na rameno. (907) Jestliže hráč při vedení míče nebo ve snaze získat míč nebo lepší postavení naběhne nebo vrazí zády do soupeře, nebo zabrání soupeři v pohybu zamýšleným směrem. (908), (911) To zahrnuje i situaci, kdy útočící družstvo zabraňuje nebo znemožňuje postavení zdi při volném úderu 3,5m od malého brankoviště. Kopne-li hráč v poli míč 2x za sebou, aniž se mezitím míč dotkl jeho hokejky, jiného hráče či vybavení jiného hráče. (912) To je považováno za přestupek, pouze pokud hráč podle názoru rozhodčího kopl míč 2x úmyslně. Přijme-li hráč přihrávku nohou od spoluhráče v poli. (912) To je považováno za přestupek, pouze pokud je přihrávka podle názoru rozhodčích úmyslná. Přijetí přihrávky nohou hráčem stejného družstva je možné také v případě, kdy soupeř opomene převzít míč, přestože tak mohl učinit. Přihrávka nohou brankáři se nepovažuje za gólovou situaci a nemůže po ní následovat trestné střílení. Je-li hráč z pole v malém brankovišti. (914) Hráči v poli je dovoleno přeběhnout malé brankoviště, pokud podle názoru rozhodčích není ovlivněna hra a brankáři není bráněno ve hře. Jestliže je bránící hráč při volném úderu soupeře v malém brankovišti, bráně nebo je-li jím brána posunuta, v místě kde má brána stát, bude vždy nařízeno trestné střílení. Hráč v poli se nachází v malém brankovišti, pokud se dotýká jakoukoliv částí svého těla plochy uvnitř malého brankoviště. Pokud má hráč v poli v území malého brankoviště pouze hokejku, není to považováno za přítomnost v malém brankovišti. Čáry jsou součástí malého brankoviště. Pokud hráč úmyslně posune soupeřovu branku. (914) Pokud hráč v poli pasivně brání brankáři při výhozu. (915) Za přestupek se považuje, pouze pokud je hráč blíže než 3 m od brankáře, měřeno od místa, kde brankář získá kontrolu nad míčem. Pasivně znamená neúmyslně, nebo opomene-li hráč uhnout. Vyskočí-li hráč v poli a zastaví tak míč. (916) Za výskok se považuje, pokud hráč oběma chodidly opustí povrch hrací plochy. Běh není považován za výskok. Hráč smí přeskočit míč, pokud se ho nedotkne. Hraje-li hráč v poli míč z místa mimo hrací plochu.(bez signálu) Mimo hrací plochu znamená, že hráč stojí jednou nebo oběma nohama mimo hrací plochu. Jestliže během střídání hráč stojí mimo hrací plochu a hraje, je toto považováno za příliš mnoho hráčů na hřišti. Za sabotáž hry je považováno, pokud hráč, aniž by střídal, hraje míč ze střídačky. Je dovoleno vyběhnout mimo hřiště, ale míč odtud není možné hrát. Pokud brankář při výhozu zcela opustí velké brankoviště. (917) V tomto případě není brankář považován za hráče v poli. Za opuštění velkého brankoviště se považuje, pokud se žádná část brankářova těla nedotýká povrchu velkého brankoviště. Výhoz je proveden vypuštěním míče, a pokud brankář po výhozu opustí velké brankoviště, nejsou učiněna žádná opatření. Pravidlo se vztahuje i na situaci, kdy brankář zachytí míč uvnitř velkého brankoviště a poté celé jeho tělo vyklouzne z prostoru velkého brankoviště. Čáry patří k velkému brankovišti. Vyhodí-li nebo kopne-li brankář míč za středovou čáru. (917) Toto se pokládá za přestupek pouze pokud se míč nedotkl hrací plochy, mantinelu, jiného hráče nebo vybavení jiného hráče, než se dostal za středovou čáru. Míč musí překročit středovou čáru celým objemem. Je-li rozehrání či volný úder špatně proveden nebo záměrně zdržován. (918) To platí tehdy, je-li rozehrání nebo volný úder bezdůvodně zdržován nebo je-li míč tahán nebo zvedán. Pokud je rozehrání nebo volný úder provedeno ze špatného místa nebo není-li míč zcela v klidu, bude provedeno znovu. Pokud tím podle názoru rozhodčích není ovlivněna hra, míč nemusí být zcela v klidu nebo na přesném místě. Má-li brankář míč pod kontrolou déle než 3 sekundy. (924) Položí-li brankář míč na plochu a znovu zvedne, aniž by byl atakován, je toto považováno za kontrolu míče po celou dobu. Pokud brankář přijme podruhé přihrávku od spoluhráče, aniž by mezitím míč přešel středovou čáru nebo byl pod kontrolou soupeře. (924) Za přestupek je rozhodčími považována pouze úmyslná přihrávka. Míč musí celým objemem přejít středovou čáru. Brankář může přijmout podruhé přihrávku od spoluhráče, pokud byla mezitím přerušena hra nebo opustí-li brankář celým tělem velké brankoviště a v okamžiku přihrávky je považován za hráče v poli. Pokud se brankář, poté co zcela opustil velké brankoviště a zastavil míč, vrátí zpět do velkého brankoviště a zvedne stojící míč, není toto pokládáno za přihrávku brankáři. Druhá přihrávka brankáři se nepovažuje za gólovou situaci a nemůže po ní následovat trestné střílení. Je-li udělen trest za přestupek provedený v souvislosti s hrou. (příslušný signál) Pojem v souvislosti s hrou znamená ovládání míče nebo snaha získat míč. Když hráč zdržuje hru. (924) Patří sem situace, kdy se hráč s úmyslem získat čas, postaví proti mantinelu nebo brance tak, že soupeř není schopen získat míč dovoleným způsobem. Hráč má být pokud možno nejprve upozorněn, než rozhodčí přistoupí k potrestání.
 • 508 Trestné střílení (806)
   Trestné střílení bude nařízeno proti družstvu, které se provinilo přestupkem vedoucímu k trestnému střílení. Je-li nařízeno trestné střílení během odloženého vyloučení nebo z důvodu přestupku trestaného vyloučením, použijí se též pravidla, týkající se vyloučení ve spojení s trestným střílením. Trestné střílení se provádí ze středového bodu. Všichni hráči, mimo bránícího brankáře a hráče provádějícího trestné střílení, musí být na svých hráčských lavicích po celou dobu provádění trestného střílení. Při započetí trestného střílení je brankář na brankové čáře. Brankář nesmí být nahrazen hráčem z pole. Proviní-li se brankář během provádění trestného střílení, bude nařízeno nové trestné střílení a uložen příslušný trest. Pokud se během trestného střílení proviní jiný hráč potrestaného družstva, bude nařízeno nové trestné střílení a přestupek bude pokládán za sabotáž hry. Hráč provádějící trestné střílení musí mít během celého trestného střílení míč neustále v pohybu vpřed. Počet úderů není omezen. Jakmile brankář tečuje míč, hráč provádějící trestné střílení se nesmí znovu dotknout míče během tohoto trestného střílení. Hrací čas je zastaven během celého trestného střílení. Pohyb vpřed znamená pohyb od středové čáry. Zasáhne-li míč konstrukci brány, poté zasáhne brankáře a překročí zepředu brankovou čáru, gól bude uznán. Pokud na samém začátku trestného střílení dojde k tomu, že je míč táhnut zpět, střílení se přeruší, a začne se úplně nové. Pokud je nařízeno trestné střílení spolu s dvouminutovým vyloučením, uvádí se tento trest do zápisu o utkání pouze v případě, kdy z trestného střílení není vstřelen gól. Potrestaný hráč musí být během trestného střílení na trestné lavici.
 • 509 Odložené trestné střílení (8O7)
   Odložené trestné střílení je uloženo, pokud má družstvo, které se neprovinilo, po přestupku vedoucímu k trestnému střílení stále pod kontrolou míč a probíhá gólová situace. Je-li odložené trestné střílení uloženo během odloženého vyloučení nebo zapříčiněno přestupkem vedoucímu k vyloučení, používají se pravidla pro vyloučení ve spojení s trestným střílením. Příčinou odloženého trestného střílení může být přestupek trestaný vyloučením, dokonce i pokud právě probíhá odložené vyloučení. Odložené trestné střílení umožňuje družstvu, které se neprovinilo, pokračovat v útoku, dokud neskončí bezprostřední gólová situace. Odložené trestné střílení musí být provedeno na konci třetiny nebo zápasu. Pokud neproviněné družstvo správně skóruje během odloženého trestného střílení, gól bude uznán a trestné střílení zrušeno.
 • 510 Přestupky trestané trestným střílením
   Je-li gólová situace přerušena nebo je-li zabráněno jejímu vzniku, protože bránící se družstvo spáchalo přestupek vedoucí k volnému úderu nebo k vyloučení. (předepsaný signál přestupku) Rozhodčí posoudí, co lze považovat za gólovou situaci. Přestupky ve velkém brankovišti nevedou automaticky k trestnému střílení. Trestné střílení se však nařizuje vždy, posune-li bránící družstvo úmyslně branku během gólové situace nebo hraje-li úmyslně s příliš mnoha hráči na hřišti. Trestné střílení je také vždy nařízeno, pokud se hráč bránícího družstva při volném úderu soupeře nachází v malém brankovišti, v brance nebo v místě, kde má branka stát, byla-li předtím posunuta.